NHÀ GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHỒI NHÉT KIẾN THỨC MÀ ĐÓ LÀ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI KHỞI DẬY TÂM HỒN!
Tuesday, 09/08/2022 - 23:00|
NHÀ GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHỒI NHÉT KIẾN THỨC MÀ ĐÓ LÀ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI KHỞI DẬY TÂM HỒN!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID 19 NĂM HỌC 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2

THỊ TRẤN TUY PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /KH -THSO2TP

     Tuy Phước, ngày 03 tháng 01 năm 2022

                                                     KẾ HOẠCH

Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ I năm học  2021-2022 trong tình hình dịch bệnh Covid-19

 

 

          Căn cứ Công văn số 584/PGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ và đánh giá học sinh cấp tiểu học năm học 2021-2022;

                        Căn cứ Kế hoạch  năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học Số 2 Thị trấn Tuy Phước; 

Nhằm tổ chức tốt việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá học sinh Tiểu học đối với lớp 1, 2 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều về quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ BGDĐT đối với lớp 3, 4, 5. Trường Tiểu học Số 2 Thị trấn Tuy Phước xây dựng kế hoạch Ôn tập và Kiểm tra cuối học kì I năm học 2021 - 2022 như sau:

                        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả yêu cầu về mục đích và nguyên tắc theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều về quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ BGDĐT; Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá học sinh Tiểu học

- Kiểm tra cuối học kì I nhằm nắm bắt tình hình và quá trình học tập của học sinh trong học kỳ I. Do đó, GV không tạo áp lực cho học sinh cũng như phụ huynh học sinh trước và trong khi kiểm tra. Bài kiểm tra cuối học kỳ 1 được tổ chức dưới dạng một bài kiểm tra nhẹ nhàng, không gây căng thẳng cho học sinh, phụ huynh.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ÔN TẬP; KIỂM TRA
            1. Ôn tập

                        a. Thời gian ôn tập: Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 31/12/2021

                        b. Nội dung ôn tập: Ôn tập bổ sung kiến thức các môn học sau khi đã học xong chương trình cốt lõi theo quy định của ngành.

 

KHỐI:1

 

Ngày/ tháng

Môn

Nội dung ôn tập

 

13/1 2/2021

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mỹ Thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn bài thể dục phát triển chung

Ôn tập: ua ưa

Ôn tập: ua ưa

Ôn: Sáng tạo những dấu chấm màu

Ôn tập: on  ôn ơn

Ôn tập: on  ôn ơn

 

 

14/12/2021

TN-XH

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Anh văn

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Ôn tập: Kể về gia đình

Ôn tập: en ên in un

Ôn tập: en ên in un

Ôn tập: So sánh số

Review: Unit 2: lesson 2 + lesson 3

Ôn tập: am ăm âm

Ôn tập: am ăm âm

 

 

15/12/2021

 

Âm nhạc

NKTV

HĐTN

Thể dục

Đạo đức

Tổ Quốc ta

Ôn tập: Luyện chữ oan, oăn, oat, oăt, tóc xoăn

Ôn tập: Bản thân em

Ôn bài thể dục phát triển chung

Ôn tập: Tự chăm sóc bản thân

 

16/12/2021 

 

Anh văn

TN-XH

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

Review: Unit 3: lesson 1 + lesson 2

Ôn tập: Ngôi nhà của em

Ôn tập: om ôm ơm

Ôn tập: om ôm ơm

Ôn tập: So sánh số

 

 

17/12/2021 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

NKT

Ôn tập: em êm im um

Ôn tập: em êm im um

Ôn tập: Phép cộng trong phạm vi 10

Ôn tập:  So sánh số

 

Ngày/ tháng

            Môn   

Nội dung ôn tập

 

20/12/2021

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mỹ Thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn bài thể dục phát triển chung

Ôn tập: ai ay ây

Ôn tập: ai ay ây

Ôn: Nét vẽ của em

Ôn tập: oi ôi ơi

Ôn tập: oi ôi ơi

 

 

21/12/2021

TN-XH

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Anh văn

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn tập: Ôn tập chủ đề gia đình

Ôn tập: ui ưi

Ôn tập: ui ưi

Ôn tập: Phép cộng trong phạm vi 10

Review: Unit 3: lesson 3 + lesson 4: lesson 1

Ôn tập: ao eo

Ôn tập: ao eo

 

 

22/12/2021

 

Âm nhạc

NKTV

HĐTN

Thể dục

Đạo đức

Chào Người bạn mới đến

Ôn tập: Luyện chữ oai, uê, uy, tàu thủy

Ôn tập: Yêu thương con người

Ôn bài thể dục phát triển chung

Ôn tập: Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ

 

23/12/2021 

 

Anh văn

TN-XH

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

Review: Unit 4: lesson 1 + lesson 2

Ôn tập: Lớp học của em

Ôn tập: au âu êu

Ôn tập: au âu êu

Ôn tập: Phép trừ trong phạm vi 10

 

24/12/2021 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

NKT

Ôn tập: iu ưu

Ôn tập: iu ưu

Ôn tập: Phép trừ trong phạm vi 10

Ôn tập: Lắp ghép, xếp hình

 

 

Ngày/ tháng

            Môn           

Nội dung ôn tập

 

27/12/2021

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mỹ Thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn bài thể dục phát triển chung

Ôn tập: ac ăc âc

Ôn tập: ac ăc âc

Ôn: Sáng tạo từ những hình cơ bản

Ôn tập: oc  ôc   uc  ưc

Ôn tập: oc  ôc   uc  ưc

 

28/12/2021

TN-XH

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Anh văn

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Ôn tập: Con người nơi em sống

Ôn tập: at ăt ât

Ôn tập: at ăt ât

Ôn tập: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Revision

Ôn tập: anh ênh inh

Ôn tập: anh ênh inh

 

29/12/2021

 

Âm nhạc

NKTV

HĐTN

Thể dục

Đạo đức

Vào rừng hoa

Ôn tập: Luyện chữ uyên, uyêt, truyền thuyết

Ôn tập: An toàn khi vui chơi

Ôn bài thể dục phát triển chung

Ôn tập: Thực hiện nội qui trường lớp

 

30/12/2021 

 

Anh văn

TN-XH

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

Revision

Ôn tập: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương

Ôn tập: ươm ươp

Ôn tập: ươm ươp

Ôn tập: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

 

 

31/12/2021 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

NKT

Ôn tập: uyên uyêt

Ôn tập: uyên uyêt

Ôn tập: Ôn tập chung

Ôn tập: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

 

KHỐI 3                                                                          

 

Ngày/ tháng

            Môn         

Nội dung ôn tập

 

13/12/2021

Anh văn

Anh văn

Tin học

Tin học

Review : Unit 1

Review : Unit 2

Ôn tập: Trò chơi Blocks

Ôn tập: Tô màu và hoàn thiện tranh vẽ

 

14/12/2021

Tập đọc

TĐ-KC

Toán

Chính tả

TN-XH

Ôn tập: Người mẹ

Ôn tập: Người mẹ

Ôn tập: Bảng nhân 6

Ôn tập: Ai có lỗi?

Ôn tập: Hoạt động tuần hoàn

 

15/12/2021

 

Tập đọc

Mĩ thuật

LT&C

Toán

Tập viết

Ôn tập: Ông ngoại

Ôn phân môn vẽ trang trí

Ôn tập: So sánh. Dấu chấm

Ôn tập: Bảng chia 6

Ôn tập: Ôn chữ hoa E, Ê

 

16/12/2021

 

Tập đọc

Âm nhạc

Toán

 

Thể dục

Đạo đức

Ôn tập: Nhớ lại buổi đầu đi học

Giáo viên chuyên dạy

Ôn tập: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Ôn tập: Đội hình đội ngũ.  

Ôn tập: Giữ lời hứa

 

17/12/2021

 

Thủ công

 

Toán

Anh văn

Anh văn

TLV

Ôn tập: Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng

Ôn tập: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Review : Unit 3

Review : Unit 4

Ôn tập: Viết đơn

 

Ngày/ tháng

            Môn        

Nội dung ôn tập

 

20/12/2021

Anh văn

Anh văn

Tin học

Tin học

Review : Unit 5

Review : Unit 6

Ôn tập: Thực hành tổng hợp

Ôn tập: Tập vẽ với phần mềm Tux Paint

 

21/12/2021

Tập đọc

TĐ-KC

Toán

Chính tả

TN-XH

Ôn tập: Các em nhỏ và cụ già

Ôn tập: Các em nhỏ và cụ già

Ôn tập: Bảng nhân 7

Ôn tập: Chiều trên sông Hương

Ôn tập: Thực hành và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng

 

22/12/2021

 

Tập đọc

Mĩ thuật

LT&C

Toán

Tập viết

Ôn tập: Thư gửi bà

Ôn phân môn vẽ tranh

Ôn tập: Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

Ôn tập: Bảng chia 7

Ôn tập: Bài trong vở tập viết in trang 41,42

 

23/12/2021

 

Tập đọc

Âm nhạc

Toán

Thể dục

Đạo đức

Ôn tập: Cửa Tùng

Giáo viên chuyên dạy

Ôn tập: Bảng nhân 8

Ôn tập: Đội hình đội ngũ.  

Ôn tập: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em

 

24/12/2021

 

Thủ công

Toán

Anh văn

Anh văn

TLV

Ôn tập: Gấp, cắt, dán hình

Ôn tập: Bảng chia 8

Review : Unit 7

Review : Unit 8

Ôn tập: Kể về người hàng xóm

 

 

Ngày/ tháng

            Môn         

Nội dung ôn tập

 

27/12/2021

Anh văn

Anh văn

Tin học

Tin học

Review : Unit 9 + 10

Revision

Ôn thi HKI

Ôn thi HKI

 

28/12/2021

Tập đọc

TĐ-KC

Toán

Chính tả

TN-XH

Ôn tập: Người liên lạc nhỏ

Ôn tập:  Người liên lạc nhỏ

Ôn tập: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Ôn tập: Nhà rông ở Tây Nguyên

Ôn tập: Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống

 

29/12/2021

 

Tập đọc

Mĩ thuật

LT&C

 

Toán

Tập viết

Ôn tập: Về quê ngoại

Vẽ tự do

Ôn tập: Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào?

Ôn tập: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Ôn tập: Bài trong vở tập viết in trang 43,44

 

30/12/2021

 

Tập đọc

 

 

 

Âm nhạc

Toán

Thể dục

Đạo đức

Ôn tập: Anh Đom Đóm

Giáo viên chuyên dạy

Ôn tập: Giới thiệu bảng nhân, bảng chia

Giáo viên chuyên dạy

Ôn tập: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường

 

Ôn tập: BTD Phát triển chung.

 

31/12/2021

 

Thủ công

Toán

Anh văn

Anh văn

TLV

Ôn tập: Cắt, dán chữ hoa H, U

Ôn tập: Tính giá trị của biểu thức

Revision

 First Examination

Ôn tập: Viết về thành thị, nông thôn

 

KHỐI 5

 

NGÀY DẠY

 

BUỔI

MÔN

TIẾT

 

NỘI DUNG ÔN TẬP

 

GHI CHÚ

 

Thứ hai

13/12/2021

 

 

 

 

sáng

MT

1

Ôn phân môn vẽ trang trí

 

2

Ôn tập Cuối HKI ( tiết 5+6)

CT

3

Ôn tập Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà + Nỗi niềm giữ nước giữ rừng

T

4

Hình thang + Diện tích hình thang

LTC

5

Ôn tập về từ đồng nghĩa

 

 

 

 

 

Thứ ba

14/12/2021

 

 

 

Sáng

AV

1

 Review : Unit 2

AV

2

 Review : Unit 2

 

LTC

3

Ôn tập về từ nhiều nghĩa

T

4

Ôn tập: Tổng nhiều số thập phân

LS

5

Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân pháp xâm lược và đô hộ ( 1858 -1945)

Chiều

 

1

 

T

2

Ôn tập: Trừ hai số thập phân

TLV

3

Ôn tập về tả cảnh

KH

4

Chủ đề: Sử dụng nguồn năng lượng trong tự nhiên

KH

5

Sử dụng năng lượng chất đốt + Sử dụng năng lượng điện

Thứ tư

15/12/2021

 

 

Sáng

1

Ôn tập: Người gác rừng tí hon

TLV

2

Ôn tập về tả cảnh

T

3

Ôn tập: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

LTC

4

Ôn tập về từ nhiều nghĩa

ĐL

5

Ôn tập: Dân số nước ta + Các dân tộc và sự phân bố dân cư

 

Thứ năm

16/12/2021

 

Sáng

AV

1

 Review : Unit 3

 

AV

2

  Review : Unit 3

 

TIN

3

Ôn tập: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản

 

TIN

4

 Ôn tập: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản

 

TD

5

 Ôn tập: Đội hình đội ngũ.  

 

Thứ sáu

17/12//2021

 

 

 

 

 

Sáng

 

ÂN

1

 Ôn bài hát: Reo vang bình minh

T

2

Ôn tập: Nhân một số thập phân với một số thập phân

TLV

3

Ôn tập về tả cảnh

Đ Đ

4

Ôn tập: Tình bạn

KH

5

 Ôn tập: Cuối học kì I

Ghi chú: Tuần 11 tăng 1 tiết Khoa học, giảm 1 tiết kĩ thuật

 

TUẦN 12

 

NGÀY DẠY

 

BUỔI

MÔN

TIẾT

NỘI DUNG ÔN TẬP

 

 

GHI CHÚ

 

Thứ hai

20/12/2021

 

 

 

 

sáng

MT

1

Ôn phân môn vẽ tranh

 

2

Ôn tập: Trồng rừng ngập mặn

CT

3

Ôn tập: Luật Bảo vệ môi trường + Mùa thảo quả

T

4

 Ôn tập: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

LTC

5

Ôn tập về quan hệ từ

 

 

 

Thứ ba

21/12/2021

 

 

 

Sáng

AV

1

Review for the first term.

AV

2

 Review for the first term.

KC

3

Ôn tập: Người đi săn và con nai

T

4

Ôn tập: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

LS

5

Ôn tập: Chủ đề “ Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước ”

 

Thứ tư

22/12/2021

 

 

Sáng

1

Ôn tập: Chuỗi ngọc lam

TLV

2

Ôn tập về tả người ( Tả ngoại hình )

T

3

Ôn tập: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

LTC

4

Ôn tập về quan hệ từ

ĐL

5

Ôn tập: Lâm nghiệp và thủy sản 

 

Thứ năm

23/12/2021

 

Sáng

AV

1

 Review for the first term.

Review for the first term ( con’t )

AV

2

 

TIN

3

 Ôn tập: Xmind

TIN

4

Ôn tập: Xmind

TD

5

 Ôn tập: Đội hình đội ngũ.  

 

Thứ sáu

24/12//2021

 

 

 

 

 

Sáng

 

ÂN

1

 Ôn bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh

T

2

Ôn tập: Chia một số  tự nhiên cho một số  thập phân

TLV

3

Ôn tập về tả người ( Tả ngoại hình )

KT

4

Ôn tập: Cắt, khâu, thêu, nấu ăn tự chọn

KH

5

 Ôn tập: Hỗn hợp + Dung dịch

 

TUẦN 13

 

NGÀY DẠY

 

BUỔI

MÔN

TIẾT

 

 NỘI DUNG ÔN TẬP

 

GHI CHÚ

 

Thứ hai

27/12/2021

 

 

 

 

Sáng

MT

1

Vẽ tự do

 

2

Ôn tập: Hạt gạo làng ta

CT

3

Ôn tập: Chuỗi ngọc lam + Buôn Chư Lênh đón cô giáo

T

4

 Ôn tập: Chia một số thập phân cho một số thập phân

LTC

5

Ôn tập về từ loại

 

 

 

Thứ ba

28/12/2021

 

 

 

Sáng

AV

1

Review for the first term ( con’t )

AV

2

 Review and exercise.

KC

3

Ôn tập: Pa –xtơ và em bé

T

4

Ôn tập: Chia một số thập phân cho một số thập phân

LS

5

Ôn tập: Thu đông 1947, Việt Bắc “ mồ chôn giặc Pháp ” + Chiến thắng Biên giới thu đông 1950

 

Thứ tư

29/12/2021

 

 

Sáng

1

Ôn tập: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

TLV

2

Ôn tập về tả người ( Tả hoạt động )

T

3

Ôn tập: Giải toán về tỉ số phần trăm

LTC

4

Ôn tập về câu

ĐL

5

Ôn tập: Công nghiệp

 

Thứ năm

30/12/2021

 

Sáng

AV

1

 The first term test ( Listening and Speaking )

AV

2

 The first term test ( Listening and Speaking )

TIN

3

 Ôn thi HKI

TIN

4

  Ôn thi HKI

TD

5

 Ôn tập: BTD Phát triển chung.  

 

Thứ sáu

31/12/2021

 

 

 

 

 

Sáng

 

ÂN

1

 Ôn bài hát: Con chim hay hót

T

2

Ôn tập: Giải toán về tỉ số phần trăm

TLV

3

Ôn tập về tả người ( Tả hoạt động)

Đ Đ

4

Ôn tập: Tôn trọng phụ nữ

KH

5

 Ôn tập: Sự biến đổi hóa học

 

2. Tổ chức kiểm tra cuối học kì I

                        a. Thời gian kiểm tra

           

Ngày

Buổi

Khối và môn

Ghi chú

Thứ Hai

10/01

 

SÁNG

- Kiểm tra Tiếng Việt: Khối 1, 3,4, 5

-Kiểm tra Toán Khối 1, 3, 4, 5

 

- Bắt đầu 7h30

Thứ Ba

11/01

 

 

SÁNG

- Kiểm tra Tiếng Anh Khối 3, 4, 5 (phần đọc hiểu và viết).

- Kiểm tra Tin học khối 3, 4, 5( phần lý thuyết)

- Kiểm tra: Khoa, LS-ĐL Khối 4, 5

 

- Bắt đầu 7h30

 

b.  Nội dung đề kiểm tra

- GV họp tổ thống nhất nội dung đề kiểm tra phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng và định hướng phát triển năng lực được thiết kế  theo 4 mức của hướng dẫn ở Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều về quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ BGDĐT đối  với lớp 3, 4, 5; phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học theo 3 mức như hướng dẫn ở Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá học sinh Tiểu học đối với lớp 1, 2.

- Nội dung kiểm tra thể hiện các yêu cầu cơ bản về năng lực mà học sinh đã được học trong học kỳ I đối với môn Toán và Tiếng việt lớp 1, 2; các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng mà học sinh đã được học trong  học kỳ I đối với môn Toán và Tiếng Việt lớp 3;  Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý ( Khối 4; 5); Môn Tiếng Anh, Tin học ( Khối 3; 4; 5) không giới hạn chương trình kiểm tra.

            - Đề kiểm tra gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo 4 mức của hướng dẫn theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều về quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ BGDĐT đối với lớp 3,4,5; theo 3 mức của hướng dẫn theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá học sinh Tiểu học  đối với lớp 1, 2.

- Tổ trưởng  gửi đề  cho BGH ngày trước 20/12/ 2021, để BGH kiểm tra và phê duyệt rồi nhân đề theo số lượng HS từng khối lớp.

c. Hình thức kiểm tra

 Hình thức kiểm tra: Kiểm tra tập trung bằng bài viết và đọc (TV), các môn còn lại làm bài viết;  GVCN lớp nào coi, chấm bài lớp đó; giáo viên Tiếng Anh và Tin học tự coi và chấm bài học sinh.

d. Chấm bài kiểm tra

- Thực hiện Đánh giá và nhận xét học sinh theo quy định của Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá học sinh Tiểu học đối với lớp 1, 2. và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều về quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ BGDĐT đối với lớp 3 ,4, 5.

            - Giáo viên chấm bài kiểm tra phải ghi lời nhận xét về những điểm nổi bật hoặc những hạn chế của học sinh trong quá trình làm bài, đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục để giúp HS và phụ huynh có cơ sở rèn luyện trong  học kỳ II.           

            - Bài kiểm tra định kì được GV nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân; riêng đối với lớp 1 cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho họcsinh   

            - GV không được tùy tiện nâng điểm, hạ điểm khi chấm bài làm của học sinh.

            - GVCN trả bài kiểm tra cho HS lớp mình và chịu trách nhiệm về bài kiểm tra đó.

             - Nếu kết quả bài kiểm tra bất thường so với đánh giá thường xuyên thì GVCN đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm  lại bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

           e . Chế độ báo cáo

             GV hoàn thành các bảng thống kê nộp về TTCM 

TTCM tổng hợp nộp báo cáo kết quả về CM trường chậm nhất ngày 11/01/2021                                                                              

 Trên đây là kế hoạch ôn tập và kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2021-2022. Đề nghị các TTCM triển khai thực hiện nghiêm túc để nâng cao chất lượng dạy học góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022./.

 

         Nơi nhận:               

       - PGD(báo cáo );

        - BGH (t/hiện);

        - Tổ CM (t/hiện);

        - Lưu :VT, CM.                                                                           

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 


 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường TH Số 2 Thị Trấn Tuy Phước
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 634
Hôm qua : 199
Tháng 08 : 1.282
Năm 2022 : 15.832