NHÀ GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHỒI NHÉT KIẾN THỨC MÀ ĐÓ LÀ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI KHỞI DẬY TÂM HỒN!
Sunday, 25/09/2022 - 03:31|
NHÀ GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHỒI NHÉT KIẾN THỨC MÀ ĐÓ LÀ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI KHỞI DẬY TÂM HỒN!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ - NĂM 2022

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ - NĂM 2022

-------------- 0O0 --------------

 

 

Họ và tên : Lê Ngọc Tân

Ngày tháng năm sinh :  08 / 03 / 1967

Đơn vị công tác:   Trường TH số 2 TT Tuy Phước

                                        ---------------- --------------------

 

Câu 1: Các mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế tập thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

- Đến năm 2030

+ Cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác, với 2 triệu thành viên; 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên.

+ Bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hoá gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.

- Đến năm 2045

  Phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể. Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, chất lượng hoạt động ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới. Bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết. Phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA) công nhận. Các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Theo đó, đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA) công nhận.

 

 Câu 2: Những điểm mới đột phá của nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

- Nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về đất đai: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

   Điểm mới của Nghị quyết lần này là làm rõ hơn về vai trò của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu và nội hàm, ý nghĩa của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; đồng thời, đặt ra yêu cầu mới phải công khai, minh bạch và trách nhiệm phải giải trình trong thu hồi đất.

- Đồng thời Nghị quyết nhấn mạnh quan điểm: Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo lãnh thổ quốc gia, cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường; phân công hợp lý giữa các cơ quan nhà nước ở Trung ương, đồng thời có sự phân cấp, phân quyền phù hợp, hiệu quả đối với địa phương và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát, xử lý vi phạm.

    Đây là nội dung có nhiều điểm mới, bổ sung, làm rõ việc quản lý về đất đai bao gồm cả diện  tích và chất lượng; đồng thời, phân cấp rõ hơn giữa các cấp.

Nghị quyết nêu rõ: Thể chế, chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nội dung này của Nghị quyết là quan điểm mới định hướng lớn cho công tác hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai; đồng thời đặt ra quyết tâm lớn của toàn hệ thống chính trị là khắc phục cho được tình trạng tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện, đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí.

Quan điểm này nhấn mạnh công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Nội dung này của Nghị quyết có nhiều điểm mới, đặt ra những yêu cầu về kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao vai trò của cơ quan tư pháp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai; quy hoạch sử dụng đất phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa lợi ích giữa các thế hệ, vùng miền, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực.

 

Câu 3: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên.

   Để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp    ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra những yêu cầu  của Đảng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là:

- Phải làm tốt công tác huấn luyện, đào tạo,  bồi dưỡng cán bộ:  Theo  Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn có cán bộ tốt thì Đảng phải làm tốt công tác huấn luyện cán bộ, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Huấn luyện cán     bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, nghề nghiệp, theo phương châm làm việc gì học việc ấy. Huấn luyện chính trị (gồm cả thời sự và chính sách); huấn luyện văn    hóa, khoa học, kỹ thuật; huấn luyện lý luận...

- Phải đánh giá đúng cán bộ: Đây là yêu cầu xuất phát để tiến hành các  mặt công tác trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nếu không đánh giá    đúng cán bộ thì không thể đề bạt, sử dụng cán bộ một cách đúng đắn được. Đánh giá đúng cán bộ không chỉ nhằm phát hiện cái hay của họ để khuyến khích, phát huy mà còn nhằm  thấy cái dở của họ để tìm cách giúp đỡ,  khắc phục.  Muốn  hiểu, đánh giá đúng cán bộ, phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ và tiêu chuẩn này phải luôn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đánh  giá cán bộ phải công tâm, khách quan; không đơn thuần theo bằng cấp, học vị,  tuổi tác; không hẹp hòi, định kiến cá nhân.

- Phải bố trí, sử dụng cán bộ cho đúng và hiệu quả: Chủ tịch Hồ Chí  Minh coi vấn đề sử dụng cán bộ là một nội dung căn bản của khoa học và nghệ thuật trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Tư tưởng bao trùm và xuyên suốt trong việc sử dụng cán bộ là phải biết dùng đúng người, đúng việc,  phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng trí thức, trọng mỗi người có ích cho công việc chung của chúng ta.

- Về tác phong, phương pháp làm việc của cán bộ: Chủ tịch Hồ Chí Minh thường yêu cầu người cán bộ cách mạng phải thực hiện ba cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm để hiểu rõ quần chúng và nắm được những khó khăn, nguyện vọng của họ ra sao. Người đã nhiều lần phê phán “tệ xa rời quần chúng”, “lên mặt làm quan cách mạng”, “quan Nhân dân”, không thấy mình là đầy tớ, người học trò của Nhân dân. Những thói quen mệnh lệnh, cửa quyền đối với quần chúng, cưỡng bức, ức hiếp quần chúng, bỏ mặc không xem xét những yêu cầu khiếu nại của quần chúng là hoàn toàn xa lạ với quan điểm và tác phong quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, Người yêu cầu tác phong đối với người cán bộ cách mạng phải: “Óc nghĩ, mắt nhìn, chân đi, tai nghe, miệng nói, tay làm, có như vậy mới sát quần chúng, mới xâm nhập được vào quần chúng”.

ta ai cũng rửa mặt. Rửa mặt rồi, thì chải đầu. Nhiều người chải đầu rồi, còn soi gương xem đã sạch, đã mượt chưa. Nếu viết bài và diễn thuyết cũng cẩn thận như thế thì chắc không đến nỗi có nhiều khuyết điểm”. Người còn căn dặn: “Không  biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết, khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn”.

    Trong phong cách công tác của cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức chú ý đến thái độ phê bình và tự phê bình, vì theo Người, cán bộ muốn làm được tốt, muốn hoàn thiện mình không có cách nào tốt hơn là phải thường xuyên tự phê bình. Trong lúc phê bình, khuyết điểm phải vạch ra rõ ràng, ưu điểm cũng phải nhắc đến. Một mặt là để sửa chữa cho nhau. Một mặt là để khuyến khích nhau, bắt chước nhau. Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt.

- Phải thương yêu, chăm sóc bảo vệ cán bộ: Người chỉ rõ: “Trong đấu tranh, rất nhiều thử thách, nguy cơ dẫn đến mất cán bộ. Vì vậy, Đảng phải yêu thương cán bộ”. Nhưng thương yêu không phải là vỗ về, nuông chiều, thả mặc. Thương yêu là giúp  họ học tập, tiến bộ thêm; giúp họ giải quyết những vấn đề  khó khăn... Thương yêu là luôn chú ý đến công tác của họ,  kiểm  thảo họ.  Hễ  thấy khuyết điểm thì giúp đỡ họ sửa chữa ngay. Đồng thời, phải nêu rõ những ưu điểm, những thành công của họ. Phải vun đắp chí khí của họ, để đi đến chỗ “bại không nản, thắng cũng không kiêu”. Theo Bác, người đời ai  cũng có  khuyết  điểm. Có làm việc thì có sai lầm. Vì vậy, đối với cán bộ mắc sai lầm, ta quyết không nên nhận rằng họ muốn như thế, mà công kích họ. Trái lại, khi họ sai lầm  thì dùng cách thuyết phục để giúp họ sửa chữa, phải có thái độ thân thiết, giúp     đỡ và động viên họ hăng hái tiến lên.

    Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội  ngũ cán bộ, đảng viên có ý nghĩa  lý luận và thực tiễn sâu sắc. Để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng    yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi các cấp ủy cần quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người “Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi người có ích cho công việc chung của chúng ta”.

 

                                                                                            Tuy Phước, ngày 4 tháng 8 năm 2022

 

 

 


Tác giả: Trường TH Số 2 Thị Trấn Tuy Phước
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 144
Tháng 09 : 4.159
Năm 2022 : 27.064